Dating alpabetong

Isang kaugalian nila na bago manungkulan ang isang datu, nararapat na siya ay pakasa.

Ang kanilang paboritong pagkain ay usa, baboy-ramo, butiki, pusa, isda at iba pang pagkain na matatagpuan sa gubat at ilog. Ang babae ay dinadala sa bundok at pinatatakbo lamang.

Ang sampung datu ay sina: Galit at pagkamuhi ang nadama ng mga Ita nang dumaong ang mga Datu sa Panay subali’t sa maayos at makataong pakikipag-usap na ginawa ng mga dayuhan kay Datu Marikudo, sila’y nagkasundo at ang unang lupang natapakan ng dayuhan ay napagkasunduang ibigay sa pamamagitan ng pagpapalitan.

Nagkaroon ng malaking kasaysaysayan ang pangyayaring ito.

Bulalakaw ang pangalan ng kanilang Diyos na matatagpuan sa Bundok ng Madyas. Bago tanggapin ng babae ang lalaki sila ay nagbabaon ng pana sa paligid ng bahay at ito ay tatanggalin kung may kapahintulutan na ang mga kalalakihan, at sa lugar na pinag-alisan ay ilalatag ang banig upang paglagyan ng mga pagkain.

Habang nag-uusap ang dalawang pangkat, ang babae ay pansamantalang nakatago.

Search for dating alpabetong:

dating alpabetong-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong”